Vedtægter

VEDTÆGTER

FOR DANSK POLITIHUNDEFORENING

 

§ 1

Foreningens navn er:

DANSK POLITIHUNDEFORENING, Randers-afdeling. Stiftet den 23. november 1935.

 

 

§ 2

Foreningens formål er:

·        At skabe interesse for opdræt og dressur af politihunde og deres praktiske anvendelse indenfor politiets arbejde og blandt civile medlemmer.

·        At lade foretage kåringer af civile politihunde og føre en politistambog efter nærmere af hovedbestyrelsen fastsatte regler.

·        At lade afholde konkurrencer, der bygger på praktisk politihundearbejde.

·        At søge samarbejde om konkurrencer og politihundearbejde med lignende foreninger i ind og udland.

·        At skabe mulighed for, at medlemmerne kan træne deres hunde på dertil egnede pladser.

·        At støtte politihundeførernes faglige interesse evt. i samråd med politiets organisationer.

 

 

§ 3

Medlemskab:

Ethvert medlem, såvel aktiv som passiv, skal være landsforeningsmedlem i Dansk Politihundeforening, og betale det til enhver tid gældende kontingent til landsforeningen jfr. landsforeningsvedtægternes § 3 og § 10.

 

Som medlemmer kan optages personer, der må anses for at medvirke til fremme af foreningens arbejde i henhold til § 2.

 

Anmodning om medlemskab skal videresendes til Hovedbestyrelsen for Dansk Politihundeforening eventuelt med en udtalelse, samt ledsaget af gældende kontingent.

 

Medlemskabet er betinget af, at der på forlangende fremlægges en straffeattest for lokalafdelingen.

 

Optagelse kan nægtes, såfremt et af de § 5 nævnte forhold foreligger. I så fald tilbagebetales kontingentet.

 

Foreningen opdeles i 2 sektioner:

Sektion 1, for politihundeførere der har en af Rigspolitichefen udstedt træningstilladelse samt tidligere politihundeførere, såfremt pågældende ikke deltager med hund i officielle konkurrencer.

Sektion 2, for civile hundeførere, herunder civile hundeførere fra politiet.

 

Personer, der ønsker at støtte foreningen, kan optages som passive medlemmer. De modtager foreningens medlemsblad, men er ikke berettiget til at deltage i nogen form for aktivitet, forenings- eller hundearbejde, hverken som bestyrelsesmedlem, hundefører eller dommer og har ikke stemmeret i foreningens anliggender.

 

Bestyrelsen kan til generalforsamlingen indstille medlemmer, der har vist politihundesagen særlig interesse, til udnævnelse som lokale æresmedlemmer. Udnævnelsen kræver enstemmig generalforsamlingsbeslutning.

 

Alle medlemmer får tilsendt et medlemsblad udgivet af Dansk Politihundeforening.

 

Nye medlemmer samt medlemmer med bopælsforandring kan efter ønske tilsluttes en lokalafdeling inden for området.

 

Øvrig overflytning til anden lokalafdeling kan kun ske ved årsskifte, såfremt der foreligger godkendelse fra de berørte lokalafdelinger. I tilfælde af uenighed sendes sagen til områdelederen for mægling, jfr. Landsforeningsvedtægternes § 3.

 

 

§ 4

Udmeldelse:

Udmeldelse skal ske skriftligt senest 3 måneder før regnskabets afslutning til lokalafdelingen, der videresender udmeldelsen til hovedkassereren jfr. Landsforeningsvedtægterne § 3.

 

 

§ 5

Eksklusion:

Medlemmer, der forsætligt modarbejder foreningens formål eller før/efter sin optagelse har gjort sig skyldig i moralsk forkasteligt forhold eller handlemåde, eller i et sådant forhold, at hans forbliven i foreningen kan nedsætte dens medlemmer i det almindelige omdømme, kan idømmes karantæne eller eksklusion af hovedbestyrelsen.

 

Eksklusionen kan af det pågældende medlem indankes for repræsentantskabet, hvis afgørelsen er endelig.

 

Medlemmer, som under foreningsarbejde, konkurrence, træning m.v. i øvrigt opfører sig på utilbørlig måde til skade for foreningens trivsel og/eller til gene for de øvrige medlemmer, kan af lokalafdelingen udelukkes fra alle foreningens arrangementer i indtil 6 måneder. Denne afgørelse kan af det pågældende medlem indankes for hovedbestyrelsen.

 

 

§ 6

Kontingent:

Kontingentet, – som indeholder gældende kontingent til landsforeningen – fastsættes hvert år af generalforsamlingen, både for aktive og passive medlemmer.

 

Ved evt. forhøjelse af kontingent til område 2 samt til landsforeningen, vil en sådan forhøjelse automatisk forhøje medlemskontingentet i lokalafdelingen med et tilsvarende beløb ved følgende kontingentopkrævning.

 

Det årlige kontingent opkræves af kassereren ved udsendelse af girokort medio januar til betaling inden 1. februar.

 

Kontingentrestance ud over 2 måneder til lokalforeningen medfører fortabelse af medlems retten jfr. Landsforeningens vedtægter § 10.

 

Slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningens midler.

 

Genoptagelse i foreningen af slettede medlemmer som følge af kontingentrestance kan kun finde sted mod betaling af restancen, som dog maximalt kan udgør 1 års kontingent og den genindmeldte betragtes da som nyt medlem.

 

 

§ 7

Regnskab:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

Det reviderede regnskab forelægges hvert år den ordinære generalforsamling.

 

Revisoren kan til enhver tid efterse kassebeholdningen og foreningens regnskabsbøger.

 

Revisoren skal mindst 1 gang årligt revidere regnskabet, dog senest 14 dage før afvikling af ordinær generalforsamling.

 

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue.

 

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen ud over kontingentforpligtigelsen.

 

Foreningens medlemmer her ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

 

§ 8

Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt senest marts måned.

 

Bestyrelsen indkalder medlemmerne skriftligt med mindst 4 ugers varsel, evt. gennem foreningsbladet.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger inden generalforsamlingens afholdelse.

 

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter.

1.      Valg af dirigent

2.      Formanden aflægger beretning om foreningens arbejde

3.      Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse (ved godkendelse meddeles decharge/ansvarsfritagelse)

4.      Indkomne forslag

5.      Valg

          Formand og 1 bestyrelsesmedlem som afgår de lige år

          Valg af Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer som afgår de ulige år

          Valg af revisor som afgår de lige år.

          Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

          Valg af 1 revisorsuppleant

6.      Eventuelt

 

Formand, bestyrelsesmedlemmer samt revisor vælges for 2 år.

 

Bestyrelsessuppleanter og revisorsuppleanter vælges for 1 år.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes såfremt 2/5 af foreningens aktive medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til formanden med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet.

 

Andre spørgsmål kan ikke behandles på den ekstraordinære generalforsamling, der indkaldes senest 4 uger efter begæringens modtagelse og med mindst 2 ugers varsel.

 

Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved almindeligt stemmeflertal bortset fra de paragraffer der omhandler ”Vedtægtsændringer”, hvortil kræves flertal på 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmer, samt ”Ophævelse af foreningen”, hvortil kræves ¾ af de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmer.

 

Skriftlig afstemning finder sted, når mindst 1 aktivt medlem fremsætter ønske herom.

 

Hvert aktivt medlem kan møde med fuldmagt for yderligere ét aktivt medlem.

 

Ethvert mødt aktivt medlem har ret til at deltage i forhandlingerne. Passive medlemmer må overvære generalforsamlingen, men har IKKE stemmeret.

 

 

§ 9

Foreningens bestyrelse:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, deraf 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer og 1 sekretær.

 

Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling, og afgår med skiftevis 2 medlemmer de lige år og 3 medlemmer de ulige år.

 

Formanden vælges særskilt på generalforsamlingen på lige år.

 

Kassereren vælges særskilt på generalforsamlingen på ulige år.

 

Øvrige bestyrelsesposter fordeles ved konstitution i bestyrelsen.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede på indkaldt bestyrelsesmøde.

 

Udebliver et bestyrelsesmedlem 3 på hinanden følgende gange fra bestyrelsesmøder uden at melde lovligt forfald, betragtes vedkommende som udtrådt af bestyrelsen, og suppleanten indkaldes.

 

Der føres en forhandlingsprotokol over alt hvad der forhandles om på generalforsamling og bestyrelsesmøder. Forhandlingsprotokollen kan forlanges oplæst på generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen er ulønnet.

 

Kassereren er alene ansvarlig for foreningens økonomi.

 

Bestyrelsen alene har fuldmagt og ret til at tegne på foreningens vegne, og fører alle forhandlinger foreningen vedrørende.

 

Køb og salg af fast ejendom, herunder arealer, kan først effektueres efter fremlæggelse og vedtagelse på en generalforsamling.

 

 

§ 10

Lovændringer:

Lovændringer skal vedtages på generalforsamling med mindst 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmer for at have gyldighed.

 

Opnås der ikke mindst 2/3 stemmeflertal for det stillede ændringsforslag, bortfalder dette.

 

Lovændringer skal godkendes af Hovedbestyrelsen i Dansk Politihundeforening.

 

Lovændringer og kontingent til landsforeningen vedtaget på Dansk Politihundeforenings repræsentantskabsmøde er gældende, uden først at være vedtaget på en lokalforeningsgeneralforsamling.

 

 

§ 11

Foreningens ophævelse:

Forslag til ophævelse af foreningen skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen til en generalforsamling.

 

Bestemmelse om ophævelse af foreningen kan kun træffes når mindst ¾ af de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmer for en ophævelse.

 

Ophæves lokalafdelingen skal dens eventuelle midler tilfalde Dyrenes Beskyttelse, Danmark.

 

Herom handlede vedtægter for Dansk Politihundeforening,

 

Randers – Afdeling.

Er revideret i 5. november 2007 i henhold til Dansk Politihundeforenings vedtægter af 1. januar 1992.

 

Er revideret ved generalforsamling tirsdag d. 21. FEB 2017

(§ 6, 2. afsnit)